Plastens resa mot ett cirkulärt liv

Plast behöver bli mer resurs- och klimatsmart genom att användas på rätt sätt och på rätt plats. Det pågår ett arbete för att alla delar av plastens livscykel ska bidra till en hållbar plastanvändning. Detta sker bland annat genom att förbättra utformningen och designen av produkter, sätta krav på materialåtervinning och etablera kemisk återvinning. Målet är att plast ska ingå i ett slutet kretslopp inom några års tid. Här kan du läsa mer om olika viktiga delområden som påverkar plastens hållbara utveckling. 

 

Resurssmart användning

Genom att använda plast i rätt produkter och på rätt sätt blir vi resurssmarta. Det innebär att vi måste återanvända produkter och undvika onödiga engångsprodukter. Vi behöver minska belastningen på jordens resurser och ta vara på plast som redan är producerad. I stället för att tillverka ny plast och sedan slänga den, så måste plasten bli en del av den cirkulära ekonomin.

Vår förhoppning är att all plast inom snar framtid är tillverkad av hållbara råvaror.

 

Biobaserade plastalternativ

Det är avgörande att plast slutar framställas av fossila ämnen. Produktionen av biobaserad plast ökar, men ännu i blygsam skala. Globalt står biobaserade plaster för knappt en procent av den plast som tillverkas varje år. Biobaserad plast är ibland ett miljömässigt bättre alternativ eftersom den innehåller förnybar råvara, men materialets totala klimatpåverkan under sin livstid kan ändå vara hög. Därför är det viktigt att också jämföra miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

För att göra det möjligt att övergå till förnybara råvaror är det nödvändigt att finna andra alternativ till fossil råvara. Genom att undersöka möjligheterna utöver biomassa som idag används ökar chansen att kunna fasa ut den fossila plasten på sikt. Några intressanta exempel är bland annat att tillverka plast från koldioxid eller att använda alger. Det pågår forskningsprojekt i Sverige om att nyttja råvara från skogs- och jordbruket för plasttillverkning.

Restprodukter från jord- och skogsbruk kan vara alternativa råvaror för plasten.

Läs mer om hållbar plastanvändning: 

 

Materialåtervinningen måste öka

Endast en liten del av alla plastprodukter får ett nytt liv. Det största problemet är att plast kastas tillsammans med det brännbara avfallet på allt från byggplatser till affärer, verksamheter och i våra hem. Återvunnen plast har ett betydligt lägre koldioxidavtryck än ny plast, men i dagsläget ödslas plast ändå till energiåtervinning. Det är ett otroligt slöseri med resurser likaså en bidragande faktor till ökade utsläpp av växthusgaser. Genom att utforma återvinningsbara produkter med livscykelanalys kan mer plast återanvändas och sedan materialåtervinnas. Nya produkter behöver designas för att hålla längre och därefter bör det utarbetas förslag för hur produkterna ska kunna återanvändas och slutligen hur de ska kunna materialåtervinnas på bäst sätt.

Idag materialåtervinns endast en liten del av plasten. Det vill vi ändra på!

Läs mer om materialåtervinning:

 

Världens största anläggning för plaståtervinning byggs i Motala

Just nu byggs världens största och modernaste anläggning för plaståtervinning i Motala. Anläggningen Site Zero kommer vara 60 000 kvm och ha kapaciteten att ta emot 200 000 ton plastförpackningar per år. Tack vare banbrytande teknik tredubblar Site Zero antalet plastsorter som kan återvinnas. Det finns ingen annan anläggning i världen idag som har den förmågan. Den kommer vara helt klimatneutral med noll utsläpp och första etappen kommer stå färdigt 2023.

Mekanisk och kemisk återvinning

Mekanisk och kemisk återvinning möjliggör att mer plast återvinns. I den traditionella mekaniska återvinningen bryts plasten inte ner, utan den smälts och omformas till en ny produkt. Den här processen är effektivare än den kemiska återvinningen och något som eftersträvas så länge plasten håller tillräckligt god kvalitet.  

Plastens utveckling sker nu. Inte i en avlägsen framtid.

Kemisk återvinning innebär att plasterna genomgår en eller flera processer när plastpolymererna bryts upp till mindre molekyler. Kemisk återvinning möjliggör att materialåtervinna plaster av sämre kvalitet – exempelvis plaster som redan börjat brytas ner eller som är förorenade – som inte går att återvinna i traditionell mekanisk materialåtervinning. Det finns olika tekniker och varianter av kemisk återvinning, vilket delvis beror på att det finns olika typer av plastsorter.

Läs mer om kemisk återvinning:

 

Kemisk återvinning blir verklighet i Stenungssund

En ny enheten för kemisk återvinning av plast beräknas tas i drift vid företaget Borealis produktionsanläggning i Stenungsund år 2024. Borealis har beviljats stöd av Energimyndigheten för en förstudie om kemisk återvinning tillsammans med Stena Recycling. Studien ska utvärdera vad som är optimal teknik för att pyrolysenheten ska kunna integreras med Borealis krackeranläggning. Den här anläggningen innebär att plast som inte kan återvinnas med traditionell mekanisk återvinning nu kan återvinnas kemiskt. Material som är lämpligt för mekanisk återvinning kommer fortsätta återvinnas på det sättet eftersom det är mer energieffektivt.

Ingen plast ska hamna i naturen

En orsak till att plast hamnar i naturen är att människor avsiktligt slänger plast omkring sig, men det är även vanligt att plastprodukter i samband med avfallshantering hamnar oavsiktligt i miljön. Nedskräpning måste undvikas till varje pris. Så länge plast hamnar i miljön har vi ett läckage av plast i samhället och då är den inte längre en del av ett cirkulärt flöde. För att uppnå en hållbar plastanvändning måste vi helt undvika detta läckage av plast till miljön. 

Läs mer om nedskräpning: